# Object.defineProperty

# 1. 语法

WARNING

Object.defineProperty(obj, prop, descriptor)

参数:

 • obj:要在其上定义属性的对象;
 • prop:要定义或修改的属性的名称;
 • descriptor:将被定义或修改的属性描述符。

返回值:

传递给函数的对象。

# 2. 描述

defineProperty 方法会直接再一个对象上定义一个新的属性,或者修改一个对象的现有属性,并返回这个对象。

属性描述符主要有两种形式,数据描述符、存取描述符:

属性描述符 描述
configurable 当且仅当该属性值为 true 时,该属性描述符才能被改变,同时该属性也能从对应的对象上被删除。 false
enumerable 当且仅当该属性值为 true 时,该属性才能出现再对象的枚举属性中。 false
value 该属性对应的值。 undefined
writable 当且仅当该属性值为 true 时,value 才可以被赋值运算符改变。 false
get 给属性提供的 getter 方法,如果没有 getter 则为 undefined。当访问该属性时,该方法会被执行。 undefined
set 给属性提供的 setter 方法,如果没有 setter 则为 undefined。当属性值修改时,触发执行该方法。 undefined

个人在日常开发中常用场景:

 • 尚未使用过。

# 3. 示例

 • creating a property

  let o = {};
  
  Object.defineProperty(o, 'a', {
   value: 37,
   writable: true,
   enumerable: true,
   configurable: true
  });
  
  const bValue = 38;
  Object.defineProperty(o, 'b', {
   get() { return bValue; },
   set(newValue) { bValue = newValue; },
   enumerable: true,
   configurable: true
  });
  o.b; // 38
  
 • adding properties and default values

  Object.defineProperty(o, 'a', { value: 1 });
  // 等价于
  Object.defineProperty(o, 'a', {
   value: 1,
   writable: false,
   configurable: false,
   enumerable: false
  });
  
 • custom setters and getters

  function Archiver() {
  	const temperature = null;
   let archive = [];
   
   Object.defineProperty(this, 'temperature', {
    get() {
     console.log('get');
     return temperature;
    },
    set(value) {
     temperature = value;
     archive.push({ val: temperature });
    }
   });
   
   this.getArchive = function() { return archive; };
  }
  
  let arc = new Archiver();
  arc.temperature; // 'get!'
  arc.temperature = 11;
  arc.temperature = 13;
  arc.getArchive(); // [{ val: 11 }, { val: 13 }]
  
 • inheritance of properties

  function myClass() {}
  let value;
  
  Object.defineProperty(myClass.prototype, 'x', {
   get() {
    return value;
   },
   set(x) {
    value = x;
   }
  });
  
  let a = new myclass();
  let b = new myclass();
  a.x = 1;
  b.x; // 1
  

# Object.defineProperties

# 1. 语法

WARNING

Object.defineProperties(obj, props)

参数:

 • obj:在其上定义或修改属性的对象;
 • props:要定义或修改的属性的名称。
  • configurable:可配置;
  • enumerable:可枚举;
  • value:与属性关联的值;
  • wriable:可修改;
  • get:该属性的 getter 函数;
  • set:该属性的 setter 函数。

返回值:

传递给函数的对象。

# 2. 描述

Object.defineProperty 的复数形式。

# Object.getOwnPropertyDescriptor

# 1. 语法

WARNING

Object.getOwnPropertyDescriptor(obj, prop)

参数:

 • obj:需要查找的目标对象;
 • prop:目标对象内属性名称。

返回值:

如果指定的属性存在于对象上,则返回其属性描述符对象(property descriptor),否则返回 undefined。

# 2. 描述

描述即返回值。

需要注意在 ES2015,第一个的参数不是对象的话就会被强制转换为对象。

个人在日常开发中常用场景:

 • 尚未使用过。

# 3. 示例

 • normal

  const o = { get foo() { return 17; } };
  Object.getOwnPropertyDescriptor(o, "foo");
  // {
  //  configurable: true,
  //  enumerable: true,
  //  get: f foo(),
  //  set: undefined
  // }
  
  const o = {bar: 42};
  Object.getOwnPropertyDescriptor(o, "bar");
  // {
  //  configurable: true,
  //  enumerable: true,
  //  value: 42,
  //  writable: true
  // }
  

# Object.getOwnPropertyDescriptors

# 1. 语法

WARNING

Object.getOwnPropertyDescriptors(obj)

参数:

 • obj:任意对象。

返回值:

所指定对象的所有自身属性的描述符,如果没有任何自身属性,则返回空对象。

# 2. 描述

描述即返回值。

个人在日常开发中常用场景:

 • 尚未使用过。

# 3. 示例

 • normal

  const obj = {
    foo: 1,
  		get baz() { return 17; }
  };
  Object.getOwnPropertyDescriptors(obj);
  // {
  //  foo: {
  //   configurable: true,
  //   enumerable: true,
  //   value: 1,
  //   writable: true
  //  },
  // 	 baz: {
  //   configurable: true,
  //   enumerable: true,
  //   get: f foo(),
  //   set: undefined
  //  }
  // }
  
 • creating a shallow clone

  Object.create(
   Object.getPrototypeOf(obj), 
   Object.getOwnPropertyDescriptors(obj) 
  );
  
 • creating a subclass

  function superclass() {}
  superclass.prototype = {
   // Define your methods and properties here
  };
  function subclass() {}
  subclass.prototype = Object.create(
   superclass.prototype,
   {
    // Define your methods and properties here
   }
  );
  

# Object.getOwnPropertyNames

# 1. 语法

WARNING

Object.getOwnPropertyNames(obj)

参数:

 • obj:任意对象。

返回值:

返回给定对象可枚举和不可枚举的属性名称。

# 2. 描述

描述即返回值。

Object.keys 方法仅可获取不可枚举属性。

个人在日常开发中常用场景:

 • 尚未使用过。

# 3. 示例

 • normal

  const arr = ["a", "b", "c"];
  Object.getOwnPropertyNames(arr).sort(); // ["0", "1", "2", "length"]
  
  const obj = { 0: "a", 1: "b", 2: "c"};
  Object.getOwnPropertyNames(obj).sort(); // ["0", "1", "2"]
  

# Object.getOwnPropertySymbols

# 1. 语法

WARNING

Object.getOwnPropertySymbols(obj)

参数:

 • obj:任意对象。

返回值:

返回给定对象的所有 Symbol 属性的数组。

# 2. 描述

描述即返回值。

个人在日常开发中常用场景:

 • 尚未使用过。

# 3. 示例

 • normal

  let obj = {};
  const a = Symbol("a");
  const b = Symbol.for("b");
  
  obj[a] = "localSymbol";
  obj[b] = "globalSymbol";
  
  Object.getOwnPropertySymbols(obj); // [Symbol(a), Symbol(b)]