# nvm

nvm 用于解决多版本共存问题,可以使用最新的版本来测试新出的特性,也可以使用 LTS 来支撑稳定的业务,便于切换版本。

# 1. 安装

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.34.0/install.sh | bash

# 2. 测试

正常情况下测试:

nvm --version

# -bash: nvm: command not found

这是因为环境变量还未生效,执行 source ~/.bashrc 使环境变量生效,然后重新测试。

nvm --version

# 0.34.0

# nrm

用于解决 npm 镜像访问慢的问题,提供测速,便于切换源。

npm 自身是提供了切换源的配置的,但是多个源切换起来很麻烦。

npm config set registry https://registry.npmjs.org/

# 1. 安装

nrm 也是 Node.js 模块,可用于切换 npm 源。

npm install --global nrm

# 2. 查看源

nrm ls

# * npm ---- https://registry.npmjs.org/
# cnpm --- http://r.cnpmjs.org/
# taobao - https://registry.npm.taobao.org/
# nj ----- https://registry.nodejitsu.com/
# npmMirror https://skimdb.npmjs.com/registry/
# edunpm - http://registry.enpmjs.org/

# 3. 测速

nrm test
# * npm ---- 1837ms
# cnpm --- 1050ms
# taobao - 125ms
# nj ----- Fetch Error
# npmMirror 3027ms
# edunpm - Fetch Error

# 4. 切换源

nrm use taobao

# npm

核心,用于解决 Node.js 模块安装问题,其本身也是一个模块。

# 1. 查看可安装版本

nvm ls-remote

# v10.13.0  (LTS: Dubnium)
# ...
# v10.15.3  (Latest LTS: Dubnium)
# v11.0.0
# ...
# v11.11.0

# 2. 安装

选择上方最新的 LTS 版本,如果需要对 Nodejs 进一步测试的话可以选择最新版本。

nvm install v10.15.3 # LTS
nvm install v11.11.0 # 最新版

# 3. 测试结果

node -v
# v10.15.3
npm -v
# 6.4.1

# 4. 切换版本

nvm use v11.11.0 
node -v

# v11.11.0

# 5. 查看可用版本

# 本地
nvm ls
# 远程
nvm ls-remote